egenkontroll-el.se

Så här registrerar du ditt företag - Egenkontrollprogram

Beskrivning om hur du loggar in på Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets handbok

Elsäkerhetsverkets handbok om Elinstallationsarbete

Förslag till föreskrifter

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete - efter-remissbearbetning

Förslag till föreskrifter om auktorisation som elinstallatör - efter remissbearbetning

Förslag till föreskrifter om Elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete - efter remissbearbetning

Förslag till nya föreskrifter om systemet - remisser från Elsäkerhetsverket

Förslag till föreskrifter om auktorisation för elinstallationsarbete - remiss

Förslag till föreskrifter om elinstallationsarbete - remiss

Förslag till föreskrifter om krav på elinstallationsarbete och elinstallationsföretag - remiss

Missiv - Informationsbrev om remisserna och hur man lämnar synpunkter

Nya Elsäkerhetslagen 2016:732 sammanställd av ELKUL

Elsäkerhetslag SFS 2016:732

Protokoll från riksdagsbeslutet den 8 juni angående nya Elsäkerhetslagen. Innehåller även en länk till debatten den 26 maj.

Utdrag från protokollet

Protokoll från riksdagsdebatten den 26 maj angående nya Elsäkerhetslagen

Utdrag från protokollet

Regeringens Proposition 2015/16:163

Proposition 2015/16:163

Dagens Behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1 med ändringarna ELSÄK-FS 2014:2 och ELSÄK-FS 2015:4 införda.
Aktuella delar av Elinstallatörsförordningen infogad.

ELSÄK-FS 2013:1 med ändringar

Dagens elinstallatörsförordning

Elinstallatörsförordningen

Dagens starkströmsförordning

Starkströmsförordningen

Betänkande av Elbehörighetsutredningen SOU-2014:89 (klar hösten 2014)

Betänkandet

Lagrådsremiss (Lagförslag) från Lagrådet 2016-02-25

Lagrådsremiss