egenkontroll-el.se

Vilka är de största förändringarna med det nya systemet?

De största förändrningarna är:

De som utför installationsarbete i elinstallationsföretag (tidigare yrkesman) skall arbeta under företagets ansvar - inte under den behörige installatörens ansvar.

Alla elinstallationsföretag skall ha en auktoriserad elinstallatör (tidigare behörig installatör) knuten till verksamheten. Denna person skall verka för att installationer utförs i enlighet med lagen och tillhörande föreskrifter.

Alla elinstallationsföretag skall utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som ställs i lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Elinstallationsföretaget ansvarar själv för Egenkontrollprogrammet och dess utfomning.

Alla elinstallationsföretag som vill arbeta på andras anläggningar skall anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverket.

Vad är ett egenkontrollprogram?

Ett egenkontrollprogram är ett system, ett dokument eller flera dokument som beskriver hur verksamheten skall bedrivas och organiseras på företaget. Egenkontrollprogrammets syfte är att säkerställa att installationer blir korrekt utförda samt att de blir kontrollerade innan idrifttagning. Egenkontrollprogrammet är inte samma som det som vi elektriker tidigare har kallat installationskontroll och egenkontroll. Styrande dokument för installlationskontrollen (kontroll före idrifttagning) kan vara en del av egenkontrollprogrammet.

Vilka punkter skall ingå i ett egenkontrollprogram?

Vad som skall regleras av egenkontrollprogrammet framgår av ELSÄK-FS 2017:3

Elinstallationsverksamheten i företaget och organisationen för detta
- Elinstallationsverksamheten
- Kompetenskrav och tillgången till kompetens
- Elinstallatörer för regelefterlevnad
- Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram
Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete
- Hur elinstallationsarbete planeras och utförs
- Hur kontroller av utfört arbete görs
Fortlöpande arbete med egenkontrollen
- Hur uppföljning av egenkontrollen görs

ELKUL erbjuder ett skrädsdarsytt egenkontrollprogram för er verksamhet. Läs mer under fliken Skaffa egenkontrollprogram.

Vilka företag omfattas?

Alla elföretag, kommuner, industriföretag och liknande företag som bedriver elinstallationsarbete omfattas.

Även att koppla in och ur maskiner räknas som ett elinstallationsarbete.

Alla näringsidakare (inkl. kommuner och landsting) som på något sätt utför elinstallationsarbete räknas enligt lagen som ett elinstallationsföretag. Även en VVS-firma som på jourtid kopplar ur en varmvattenberedare räknas enligt lagen som ett elinstallationsföretag.

Vilka företag omfattas inte?

De som inte bedriver elinstallationsarbete omfattas inte. Exempelvis företag som endast tillverkar maskiner och som inte kopplar in dessa. De företag som tillverkar elektriska produkter omfattas inte heller.

Maskiner och elektriska produkter skall däremot CE-märkas.

Den som enbart köper tjänster av elinstallationsföretag påverkas inte annat än på det sätt att det blir enkelt att kontrollera att det företag som utför elinstallationsarbeten verkligen är registrerade hos Elsäkerhetsverket för detta. Man har också möjlighet att begära att få se "elinstallationsföretagets" egenkontrollprogram.

Behöver man göra något mer än att ta fram ett egenkontrollprogram?

De företag som vill arbeta på andras elanläggnigar, dvs. utföra elinstallationsarbeten åt andra skall anmäla sin verksamhet/sitt företag till Elsäkerhetsverket.

Ett egenkontrollprogram är bra att ha men det får ju inte bara bli ett dokument som inte betyder något. Företagsledningen tillsammans med den auktoristerade installatören (som är knuten till verksamheten) måste se till att företaget lever upp till sitt egenkontrollprogram.

Måste jag gå speciell utbildning för att skriva egenkontrollprogram för elföretag?

Nej! Kravet är att ni skall ha ett egenkontrollprogram för ditt företag den 1 juli 2017. Hur ni gör för att skaffa ett egenkontrollprogram är upp till er.

Det är dock viktigt att egenkontrollprogrammet beskriver och styr just er verksamhet så att det passar er. Därför behöver ni fundera på några viktiga frågor innan ni bestämmer att ert egenkontrollprogramm ska gälla för er verksamhet.

Ett egenkontrollprogram kan se olika ut beroende på verksamhetens art och storlek. För enmansföretagare behövs endast ett enkelt egenkontrollprogram.

Vi erbjuder oss att hjälpa till och lotsa er rätt så att ni får ett bra egenkontrollprogram.

Vad händer med yrkesmännen som fanns i tidigare regler?

Det sker ingen större förändring för "yrkesmännen". I betänkandet har man föreslagit att denna person skall benämnas "yrkesperson" i stället. I propositionen till nya lagen fann man ingen anledning att ha en benämning på denna person. I lagen benämns nu yrkesmän med "någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram". (se Elsäkerhetslagen § 27)

Tidigare arbetade yrkesmän direkt under behörig installatörs ansvar.
Nu skall dessa personer arbeta under företagets ledning och egenkontrollprogrammets styrning.

Hur anmäler man verksamheten till Elsäkerhetsverket?

Det finns en web-sida på Elsäkerhetsverket där man kan göra sin anmälan.

Man behöer ange vilken typ av elinstallationarbeten man vill utföra.

Se direkt-länken här: Länk till registrering